StartHistoria szko造PatronKadraBaza dydaktycznaDokumentyPublikacjeLinkiKontaktSzukaj
Start
 
 
Menu g堯wne
Start
Historia szko造
Patron
Kadra
Baza dydaktyczna
Dokumenty
Publikacje
Linki
Kontakt
Szukaj
----- C.D. -----
Galeria
LOP
Ko這 PCK
Projekt EFS
安ietlica
Biblioteka
Harc闚ka
Licznik odwiedzin
Dzi0
Wczoraj0
Tydzie0
Miesi帷0
Wszystkie odwiedziny27893
Go軼imy
Wyprawka szkolna 2012

Wyprawka szkolna" 2012

 

Programem obj璚i s uczniowie rozpoczynaj帷y edukacj szkoln w roku szkolnym 2012/2013:


1) w klasach I-IV szko造 podstawowej, klasach I-IV ogólnokszta販帷ej szko造 muzycznej I stopnia, 

2) w klasie I szko造 ponadgimnazjalnej: zasadniczej szko造 zawodowej, liceum ogólnokszta販帷ego i technikum, 

3) w klasie IV ogólnokszta販帷ej szko造 muzycznej II stopnia, klasie IV ogólnokszta販帷ej szko造 sztuk pi瘯nych, klasie I liceum plastycznego lub klasie I albo VII ogólnokszta販帷ej szko造 baletowej.

4) Programem obj璚i s tak瞠 uczniowie s豉bowidz帷y, nies造sz帷y, z upo郵edzeniem umys這wym w stopniu lekkim oraz uczniowie z niepe軟osprawno軼iami sprz篹onymi, w przypadku gdy jedn z niepe軟osprawno軼i jest niepe軟osprawno嗆 wymieniona wy瞠j, posiadaj帷y orzeczenie o potrzebie kszta販enia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 wrze郾ia 1991 r. o systemie o鈍iaty, ucz瘰zczaj帷y w roku szkolnym 2012/2013 do szkó podstawowych, gimnazjów i szkó ponadgimnazjalnych, niezale積ie od dochodu.


Pomocy w formie dofinansowania zakupu podr璚zników udziela si uczniom:
- klasy I szko造 podstawowej  i klasy I ogólnokszta販帷ej szko造 muzycznej I stopnia, których dochód na osob nie przekracza kryterium dochodowego w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o 鈍iadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z pó幡. zm.) tj. 504 z (netto),

- klasy II - IV szko造 podstawowej, II-IV ogólnokszta販帷ej szko造 muzycznej I stopnia, klasy I szko造 ponadgimnazjalnej: zasadniczej szko造 zawodowej, liceum ogólnokszta販帷ego i technikum,  klasy IV ogólnokszta販帷ej szko造 muzycznej II stopnia, klasy IV ogólnokszta販帷ej szko造 sztuk pi瘯nych, klasy I liceum plastycznego lub klasy I albo VII ogólnokszta販帷ej szko造 baletowej, pochodz帷ym z rodzin spe軟iaj帷ych kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo貫cznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z pó幡.zm.), tj. 351 z (netto).
O dofinansowanie zakupu podr璚zników mog stara si tak瞠 osoby, które przekraczaj kryterium dochodowe, ale spe軟iaj warunki okre郵one w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo貫cznej, z wy陰czeniem uczniów klas I szko造 podstawowej i klas I ogólnokszta販帷ej szko造 muzycznej I stopnia.

Zwrot kosztów zakupu podr璚zników nie mo瞠 przekroczy odpowiednio kwot:

- 180 z dla uczniów klas I-III szko造 podstawowej,

- 210 z dla uczniów klas IV szko造 podstawowej oraz niepe軟osprawnych uczniów klas IV-VI szko造 podstawowej,

- 325 z dla niepe軟osprawnych uczniów gimnazjum,

- 352 z dla uczniów klasy I szkó ponadgimnazjalnych i niepe軟osprawnych uczniów szkó ponadgimnazjalnych.Zasady udzielania pomocy: 

Przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podr璚zników nast瘼uje na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zast瘼czych), a tak瞠 nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby - za zgod przedstawiciela ustawowego lub rodziców zast瘼czych.


Do wniosku nale篡 do陰czy:


 1. w przypadku ubiegania si o pomoc dla ucznia klasy II - IV - za鈍iadczenia o wysoko軼i dochodów z miesi帷a poprzedzaj帷ego z這瞠nie wniosku:

 2. - za鈍iadczenie z zak豉du pracy o wysoko軼i dochodów netto,

  - za鈍iadczenie z Urz璠u Pracy o pozostawaniu bez pracy w miesi帷u poprzedzaj帷ym z這瞠nie wniosku (z prawem lub bez prawa do zasi趾u, za鈍iadczenie o wysoko軼i uzyskiwanych 鈍iadcze dla bezrobotnych),

  - za鈍iadczenie o korzystaniu z pomocy w formie 鈍iadcze rodzinnych,

  - za鈍iadczenie o wysoko軼i dodatku mieszkaniowego,

  - za鈍iadczenie o wysoko軼i 鈍iadcze wyp豉canych z funduszu alimentacyjnego,

  - kopia odpisu wyroku s康owego mówi帷a o wysoko軼i zas康zonych alimentów oraz przekaz lub przelew pieni篹ny dokumentuj帷y wysoko嗆 otrzymanych alimentów,

  - odcinek renty/emerytury, decyzja ZUS o przyznaniu emerytury/renty,

  - za鈍iadczenie o wielko軼i gospodarstwa rolnego za 2012 r. z Urz璠u Miasta lub Gminy,

  - za鈍iadczenie z Urz璠u Skarbowego o osi庵ni皻ym dochodzie - dot. osób prowadz帷ych pozarolnicz dzia豉lno嗆 gospodarcz,

  - za鈍iadczenie o korzystaniu ze 鈍iadcze pieni篹nych w formie zasi趾u sta貫go lub okresowego,

  - w uzasadnionych przypadkach do wniosku zamiast za鈍iadczenia mo積a do陰czy o鈍iadczenie.


 3. W przypadku ubiegania si o pomoc dla ucznia klasy I szko造 podstawowej, którego rodzina korzysta ze 鈍iadcze rodzinnych w formie zasi趾u rodzinnego lub dodatku do zasi趾u rodzinnego, mo積a przed這篡 - zamiast za鈍iadczenia o wysoko軼i dochodów - za鈍iadczenie o korzystaniu ze 鈍iadcze rodzinnych w formie zasi趾u rodzinnego lub dodatku do zasi趾u rodzinnego.


 4. W przypadku ubiegania si o pomoc dla ucznia s豉bowidz帷ego, nies造sz帷ego, z upo郵edzeniem umys這wym w stopniu lekkim oraz ucznia z niepe軟osprawno軼iami sprz篹onymi, w przypadku gdy jedn z niepe軟osprawno軼i jest niepe軟osprawno嗆 wymieniona wy瞠j, posiadaj帷ego orzeczenie o potrzebie kszta販enia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 wrze郾ia 1991 r. o systemie o鈍iaty - do wniosku nale篡 do陰czy kopi orzeczenia o potrzebie kszta販enia specjalnego wydanego przez publiczn poradni psychologiczno- pedagogiczn.


 5. W przypadku ubiegania si o pomoc dla ucznia klasy II - IV pochodz帷ego z rodziny, w której dochód przekracza na osob 351 z netto, w przypadkach okre郵onych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo貫cznej - do wniosku nale篡 do陰czy uzasadnienie.


Zwrot kosztów zakupu podr璚zników rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zast瘼czym), nast瘼uje po przed這瞠niu dowodu zakupu podr璚zników. W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podr璚zników jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna lub rodzica zast瘼czego lub rachunek, paragon lub o鈍iadczenie o zakupie podr璚zników. W przypadku o鈍iadczenia o zakupie podr璚zników nale篡 poda informacj o rozliczeniu wydatków tylko w ramach omawianego programu (nie mo積a ubiega si o pomoc na podr璚zniki z innych 廝óde, np. stypendium). W przypadku zakupu podr璚zników dla grupy uczniów, koszty zakupu podr璚zników s zwracane po przed這瞠niu potwierdzenia zakupu wystawionego przez podmiot dokonuj帷y zakupu.Wniosek wraz z kompletem dokumentów nale篡 z這篡

najpó幡iej  terminie do 6 wrze郾ia 2012 r.

w sekretariacie Szko造 Podstawowej Nr 1 w Parczewie.

 
Programy i podr璚zniki
####################################################################
Zapraszamy do dzia逝 "DOKUMENTY", w którym pojawi這 si zestawienie programów nauczania i podr璚zników  na rok szkolny 2012/2013.
####################################################################
 
Podsumowanie akcji "Warto By Dobrym"

Szko豉 Podstawowa Nr im. Tadeusza Ko軼iuszki w Parczewie bra豉 udzia w I edycji akcji „Warto by dobrym” organizowanej przez Stowarzyszenie „Przyjazna Szko豉” pod patronatem Minister Edukacji Narodowej i UNESCO. Dzieci z 1500 szkó w ca貫j Polsce bra造 udzia w konkursie na dobre uczynki w ramach akcji, laureaci z ka盥ej placówki wygrali rowery górskie marki KROSS.

Akcja "Warto by dobrym" to najwi瘯sza, interdyscyplinarna kampania edukacyjna w Polsce, kreuj帷a w dzieciach dobre postawy, ucz帷a poszanowania dla innych ludzi, a tak瞠 premiuj帷a zachowania prospo貫czne i wolontariat. Gównym elementem I edycji akcji by konkurs, skierowany do uczniów 1500 szkó podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, który ka盥a szko豉 prowadzi豉 samodzielnie na podstawie tych samych zasad i z t sam nagrod gówn – rowerem górskim marki KROSS. Od pocz徠ku semestru dzieci konkurowa造 na to ile zrealizuj dobrych uczynków w trzech kategoriach: pomoc drugiemu cz這wiekowi, zaanga穎wanie w 鈔odowisko klasy, szko造, spo貫czno嗆 lokaln oraz dzia豉nia globalne na rzecz praw cz這wieka i ochrony 鈔odowiska. Na koniec roku dzieci pod okiem wychowawcy wybra造 w ka盥ej klasie ucznia, który najlepiej wywi您a si ze swoich zada.Finali軼i brali udzia w losowaniu nagrody gównej, które odby這 si 26 czerwca 2012 r. podczas uroczystego apelu. Laureatem konkursu w Szkole Podstawowej Nr 1 w Parczewie zosta豉 uczennica klasy V c – Natalia Makaruk. Wygra豉 nagrod gówn – rower marki KROSS. Uczennica w momencie odbierania nagrody powiedzia豉, 瞠 jest niezmiernie szcz窷liwa, b璠zie stara豉 si by zawsze dobra. Doda豉, 瞠 nie spodziewa豉 si tej nagrody, poniewa by造 te inne osoby, które równie na ni zas逝篡造. Dyrektor Szko造 Podstawowej Nr 1 w Parczewie – Jaros豉w Pastor zach璚a uczniów do czynienia dobra, nie tylko w ramach akcji, ale te na co dzie. „Warto by dobrym, bo dobro zmienia cz這wieka i tego, który je czyni i tego, który je otrzymuje”. Pomys這dawc akcji jest Stowarzyszenie „Przyjazna Szko豉”, które j realizuje od 2003 roku. W tym roku stowarzyszenie opracowa這 now formu喚 projektu i po raz pierwszy zrealizowa這 go w takiej skali, w szko豉ch w ca貫j Polsce. Ka盥a placówka dosta豉 w paczce rower, multimedialny pakiet edukacyjny „Akademia Umys逝 2” do szkolnej biblioteki oraz baner akcji do powieszenia wraz z rowerem na szkolnym korytarzu. Kolorowy baner oprócz logo patronów i sponsorów gównych, posiada 52 miejsca na naklejki, które mo瞠 wykupi prawie ka盥a firma lub osoba prywatna przyk豉daj帷 jednocze郾ie r瘯 do czynienia dobra. Jedna naklejka to koszt 100 z, ka盥y mo瞠 wykupi od 1 do 1500 takich cegie貫k. Oczywi軼ie szko豉 to miejsce w którym ucz si dzieci, wi璚 to co mo瞠 si znale潭 na takiej naklejce dok豉dnie okre郵a regulamin sponsora. Ca豉 akcja jest koordynowana przez infolinie, gdzie kilkudziesi璚iu konsultantów pod numerem 801 999 333 informuje o wszelkich szczegó豉ch. 10 najaktywniejszych szkó, otrzyma jesieni granty po 10 000 z na cel po篡teczny dla ca貫j spo貫czno軼i lokalnej który, wybior dzieci. Stowarzyszenie "Przyjazna Szko豉", które ma ju 11 lat jest najwi瘯sz organizacja pozarz康owa dzia豉j帷 w sektorze edukacji w Polsce, swoimi projektami i akcjami obejmuje ca造 kraj i prawie 8000 szkó partnerskich. Organizacja, która przekaza豉 ju na rozwój edukacji 27 mln z, zbiera tak瞠 1% na rozwój edukacji w polskich szko豉ch, przekazuj帷 im 鈔odki, które dostaje od rodziców ze wskazaniem na nie. Wi璚ej o stowarzyszeniu mo積a si dowiedzie na stronie www.ps.org.pl a o akcji na stronie www.wartobycdobrym.pl

 
Warto By Dobrym
Nasza placówka do陰czy豉 do ogólnopolskiej kampanii "Warto By dobrym". Za這瞠niem gównym akcji jest bezinteresowna pomoc innym osobom. Dzieci poznaj zasady wolontariatu, akcji charytatywnych oraz czym s organizacje po篡tku publicznego (OPP). Kampania "Warto By Dobrym" to jednocze郾ie konkurs, w którym nagrod gówn jest rower marki Kross. Nagroda gówna zostanie wylosowana spo鈔ód finalistów konkursu reprezentuj帷ych poszczególne klasy. Zadaniem uczestników z poszczególnych klas jest wype軟ienie zada w trzech obszarach:
 • pomoc drugiemu cz這wiekowi (ja i bli幡i),
 • zaanga穎wanie w 鈔odowisko klasy, szko造, spo貫czno嗆 lokaln (ja i spo貫czno嗆),
 • dzia豉nia globalne na rzecz praw cz這wieka i ochrony 鈔odowiska (ja i 鈍iat).

Kampania trwa od 15 stycznia do 20 czerwca 2012 r.

koordynator szkolny p. Ma貪orzata Samczuk

 
Wr騜by andrzejkowe 2011
Dnia 29 listopada 2011 r. w bibliotece szkolnej odby造 si wró瘺y Andrzejkowe. Wszyscy, którzy chcieli pozna swoj przysz這嗆 p豉cili symboliczn z這tówk, a dziewcz皻a z klasy VI b i VI c wró篡造 im. Pieni康ze zostan przeznaczone na zakup nowych ksi捫ek. Andrzejki przebieg造 naprawd przyjemnie i na pewno powtórzymy to za rok. Dzie ten dostarczy  niezapomnianych wra瞠. Wszystkim, którzy nie zd捫yli skorzysta z us逝g czarodziejek, zapraszamy w przysz造m roku szkolnym. Zapraszamy te do galerii na ogl康anie andrzejkowych zdj耩.  :)

 

Ania Olszewska i Natalia Stelmach kl. VI b

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 9 - 16 z 50
Czasomierz
Imieniny
23 Listopada 2014
Niedziela
Imieniny obchodz:
Adela, Erast,
Felicyta, Klemens,
Klementyn, Orestes,
Przedwoj
Do ko鎍a roku zosta這 39 dni.

BIP